Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet (George Orwell)

Kodex Xglos


KODEX XGLOS

Občané demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení mají nezadatelné právo na informace, jak jim je zajišťuje čl.17 Listiny základních práv a svobod, který je součástí Ústavy České republiky.

Xglosy usilují a podporují svobodu shromažďovat, analyzovat a šířit informace prostřednictvím tištěných a elektronických médií, svobodu vyjadřovat názor včetně svobody kritizovat, oponovat vládám, politickým, ekonomickým a dalším strukturám, veřejným nebo soukromým.

Xglosy poskytují prostor pod články ku svobodnému vyjádření názorů, připomínek, postřehů a ku svobodné diskuzi. Stejně jako v samotných článcích, tak i v komentářích je zakázáno:

 • Porušovat zákony ČR
 • Zveřejňovat osobní údaje jiných osob
  • pokud k tomu dané osoby nedají souhlas
  • pokud se nejedná o všeobecně známé a dostupné údaje (Obchodní rejstřík etc.)
  • u anonymních účtů (nicků, přezdívek) ztotožňovat s civilními údaji dotyčné osoby
 • Používat přehnané vulgarismy
 • Výrazně napadat jiné diskutéry nebo autory článků
 • Spam

Xglosy
Poslední aktualizace: 01.07.2024


♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕

Obsahové zásady služby Blogger

Blogger je bezplatná služba pro komunikaci, vyjádření vlastní osobnosti a svobodu projevu. Jsme přesvědčeni, že služba Blogger zvyšuje dostupnost informací, podporuje prospěšnou výměnu názorů a poskytuje možnost nových spojení mezi lidmi. Jsme přesvědčeni, že cenzura tohoto obsahu je v rozporu se službou, která je založena na svobodě vyjadřování.

Pokud však máme tyto hodnoty potvrdit, potřebujeme omezit zneužívání, které ohrožuje naši schopnost poskytovat tuto službu a svobodu vyjadřování, jež je touto službou podporována. V důsledku toho existují určitá omezení typu obsahu, který může být ve službě Blogger umístěn. Omezení, která jsme definovali, splňují zákonné podmínky a současně slouží k rozvoji služby jako celku.

Pokud narazíte na blog, který podle vás porušuje naše zásady, nahlaste jej pomocí odkazu „Nahlásit zneužití“ v horní části blogu v nabídce „Další“. Pokud vlastník blogu tento odkaz skryl, můžete nahlásit zneužití v centru nápovědy Bloggeru.

Omezení obsahu

Naše obsahové zásady hrají důležitou roli pro udržení spokojenosti našich uživatelů. Proto je prosím dodržujte. Obsahové zásady můžeme čas od času změnit, proto je průběžně sledujte. Při uplatňování níže uvedených zásad můžeme udělit výjimky v případě uměleckých, vzdělávacích, dokumentárních nebo vědeckých účelů nebo v případě, že tolerování obsahu bude mít pro veřejnost jiný významný přínos.

Obsah pro dospělé: Ve službě Blogger je povoleno zveřejňovat obsah určený pouze pro dospělé, včetně obrázků a videí zobrazujících nahotu nebo sex. Jestliže váš blog obsahuje obsah určený pouze pro dospělé, označte jej prosím v nastavení služby Blogger jako „pouze pro dospělé“. Můžeme tak také označit blogy s obsahem pouze pro dospělé, které neoznačili jejich majitelé. Před obsah všech blogů označených jako „pouze pro dospělé“ umístíme stránku s upozorněním na obsah pouze pro dospělé. Jestliže váš blog má stránku s varováním, nesnažte se ji prosím obejít nebo deaktivovat – tato stránka slouží k ochraně všech uživatelů.

Naše zásady týkající se obsahu pro dospělé obsahují několik výjimek:
 • Nepoužívejte Blogger k vydělávání peněz na obsahu pro dospělé. Nevytvářejte například blogy, které obsahují reklamy nebo odkazy na komerční pornografické weby.
 • Není povoleno zveřejňovat sexuální obsah, který porušuje zákon, včetně obrázků, videí a textů, které znázorňují nebo podporují znásilnění, incest, zoofilii či nekrofilii.
 • Nezveřejňujte nebo nešiřte soukromé obrázky nebo videa zobrazující nahotu nebo otevřeně sexuální obsah bez souhlasu osob v daném videu nebo na daném obrázku. Pokud někdo zveřejnil soukromou fotku nebo video s vámi, které zobrazuje nahotu nebo otevřeně sexuální obsah, nahlaste nám to prosím zde.
Bezpečnost dětí: Uplatňujeme zásadu nulové tolerance k obsahu, který znázorňuje nebo propaguje zneužívání dětí. Mezi takový obsah může patřit například:
 • Obsah znázorňující sexuální zneužívání dětí: Uživatelům, u kterých zjistíme, že zveřejňují či rozšiřují obsah znázorňující sexuální zneužívání dětí, bude zrušen účet. Rovněž takové uživatele nahlásíme orgánům činným v trestním řízení.
 • Pedofilie: Není povolen obsah, který podporuje nebo propaguje sexuální náklonnost vůči dětem. Nevytvářejte například blogy s galeriemi obrázků dětí, kde mají obrázky nebo text k těmto obrázkům sexuální podtext, a nezveřejňujte obsah sexuální povahy s nezletilými účastníky.
Projevy nenávisti: Naše služby jsou platformou pro svobodné vyjádření, nepřipouštíme ale, aby zprostředkovávaly projevy nenávisti. Tím máme na mysli obsah, který propaguje nebo schvaluje násilí nebo je jeho hlavním účelem vyvolávat nenávist vůči jednotlivcům či skupinám lidí na základě rasového či etnického původu, náboženského přesvědčení, postižení, věku, národnosti, postavení válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity nebo jakékoli jiné charakteristiky, která se spojuje se systémovou diskriminací či marginalizací.

Morbidní obsah: Nezveřejňujte obsah jen proto, aby šokoval. Tuto zásadu byste například porušili zveřejněním souboru detailních záběrů střelných zranění nebo nehod bez dalšího kontextu nebo komentáře.

Násilí: Není v pořádku zveřejňovat násilný či krvavý obsah, jehož primárním účelem je šokovat či vyvolat senzaci nebo který je bezdůvodný. Pokud sdílíte explicitní obsah ve zpravodajském, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, abyste ho lidem pomohli pochopit. V některých případech může obsah být tak násilný či šokující, že žádné množství dodatečných informací nepomůže tomu, aby mohl zůstat v našich službách. V neposlední řadě nepodporujte ostatní v páchání konkrétních násilných činů.

Teroristický obsah: Společnost Google nepovoluje službu Blogger používat teroristickým organizacím k žádným účelům, a to ani k náboru. Na Bloggeru je přísně zakázán obsah související s terorismem, například obsah, který podněcuje terorismus či násilí nebo oslavuje teroristické útoky.
Pokud sdílíte obsah týkající se terorismu ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, aby byl čtenářům daný kontext zcela jasný. Explicitní nebo kontroverzní záběry mohou podléhat věkovému omezení nebo zobrazení upozornění.

Obtěžování a vyhrožování: Nikoho neobtěžujte a nešikanujte. Každému, kdo se ve službě Blogger dopouští obtěžování nebo šikany, může být problematický obsah odebrán, a tomuto uživateli může být také trvale zakázán přístup na tento web. Online obtěžování je navíc na mnoha místech nezákonné a může mít vážné následky v reálném světě. Nikomu na svém blogu nevyhrožujte. Nezveřejňujte například hrozby smrtí jiné osobě nebo skupině lidí. Nezveřejňujte obsah navádějící čtenáře k násilným činům proti jiné osobě či skupině lidí.

Autorská práva: Jednou ze zásad naší společnosti je reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv. Další informace o postupech ochrany autorských práv můžete získat zde. Neuvádějte ani odkazy na weby, z nichž mohou čtenáři nelegálně stahovat obsah jiných uživatelů.

Osobní a důvěrné informace: Zveřejňování osobních a důvěrných informací jiných osob není v souladu s našimi zásadami. Nezveřejňujte například čísla platebních karet, rodná čísla, neveřejná telefonní čísla nebo čísla občanských průkazů jiných osob. Nepřidávejte ani nedistribuujte fotky ani videa zachycující nezletilé bez nezbytného souhlasu jejich zákonných zástupců. Pokud někdo zveřejnil fotku nebo video zachycující nezletilého bez potřebného souhlasu, nahlaste nám to prosím zde. Mějte také na paměti, že ve většině případů nejsou informace, které jsou již volně dostupné na internetu nebo ve veřejných záznamech, podle našich zásad považovány za soukromé nebo důvěrné.

Předstírání identity a uvádění v omyl: Nepoužívejte službu Blogger ke klamání či matení uživatelů předstíráním identity jiné osoby nebo organizace, kterou nezastupujete, nebo skrýváním svého vlastnictví či primárního účelu. Takové chování zahrnuje také směřování obsahu o politice, sociálních otázkách nebo záležitostech veřejného zájmu na uživatele v jiné zemi než vaší, pokud zemi, ze které pocházíte, či jiné podstatné podrobnosti o sobě záměrně tajíte nebo uvádíte špatně. Nezakazujeme publikování parodie nebo satiry ani používání pseudonymu či přezdívky, ale vyhněte se obsahu, který by čtenáře ohledně vaší skutečné identity pravděpodobně mátl.

Nezákonné činnosti: Nepoužívejte Blogger za účelem zapojování se do nelegálních aktivit nebo k propagaci nebezpečné a nezákonné činnosti. Nezveřejňujte například blog navádějící uživatele k řízení pod vlivem alkoholu. Nepoužívejte Blogger ani k prodeji či propagaci léků, které jsou zakázané, a drog. Jinak může být váš obsah smazán. Ve vážných případech zahrnujících například zneužívání dětí můžeme vaše jednání ohlásit příslušným úřadům.

Regulované zboží a služby: Nepoužívejte službu Blogger k prodeji či propagaci regulovaného zboží a služeb, jako je například alkohol, hazard, léčiva, neschválené doplňky, tabákové výrobky, pyrotechnika, zbraně nebo zdravotnické pomůcky.

Spam: Spam má ve službě Blogger několik podob, přičemž všechny mohou mít za následek smazání vašeho účtu či blogu. Mezi některé příklady patří vytváření blogů určených pro přesměrování uživatelů na váš web nebo jeho posunutí na lepší pozici ve výsledcích vyhledávání, přidávání komentářů do blogů jiných uživatelů pouze za účelem propagace vašeho webu či produktu nebo použití stávajícího obsahu z jiných zdrojů za primárním účelem vytvoření finančního zisku či získání jiných výhod.

Malware a viry: Nevytvářejte blogy, které přenášejí viry, způsobují automatické vyskakování oken, pokoušejí se instalovat software bez souhlasu čtenáře nebo jiným způsobem zatěžují uživatele škodlivým kódem. Tyto aktivity jsou v Bloggeru přísně zakázány.

Uplatňování obsahových zásad služby Blogger

Podezření na porušení zásad nám prosím hlaste tak, že kliknete sem, případně pomocí odkazu „Nahlásit zneužití“, který najdete v horní části každého blogu v nabídce „Další“.
Náš tým provádí kontrolu těchto označení týkajících se porušování zásad, která nahlásili uživatelé. Pokud blog neporušuje naše zásady, nebudeme proti němu ani jeho vlastníkovi podnikat žádná opatření. Zjistíme-li, že blog naše pravidla týkající se obsahu porušuje, podnikneme jedno nebo více z následujících opatření podle závažnosti daného porušení:
 • Umístíme před blog upozornění na obsah určený pouze pro dospělé.
 • Umístíme před blog upozornění, že k obsahu může přistupovat pouze jeho autor.
 • Smažeme nevhodný obsah, příspěvek na blogu nebo blog.
 • Deaktivujeme autorovi přístup k účtu Bloggeru.
 • Deaktivujeme autorovi přístup k účtu Google.
 • Nahlásíme uživatele orgánům činným v trestním řízení.
Výše uvedená opatření také můžeme podniknout, jestliže zjistíme, že uživatel vytvořil několik blogů za účelem opakovaného zneužívání ostatních. Jestliže byl váš blog deaktivován, nevytvářejte místo něj náhradní blog, který se bude věnovat podobným činnostem.

↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕ 

Blogger Content Policy

Blogger is a free service for communication, self-expression and freedom of speech. We believe that Blogger increases the availability of information, encourages healthy debate and makes possible new connections between people. It is our belief that censoring this content is contrary to a service that bases itself on freedom of expression.

However, in order to uphold these values, we need to curb abuses that threaten our ability to provide this service and the freedom of expression that it encourages. As a result, there are some boundaries on the type of content that can be hosted with Blogger. The boundaries that we've defined are those that both comply with legal requirements and that serve to enhance the service as a whole.

If you encounter a blog that you believe violates our policies, please report it to us using the 'Report Abuse' link located at the top of each blog under the 'More' drop-down menu. If the blog owner has hidden this link, you can still report abuse in the Blogger Help Centre.

Content Boundaries

Our content policies play an important role in maintaining a positive experience for you, the users. Please respect these guidelines. From time to time, we may change our content policies, so please check back here. Also, please note that when applying the policies below, we may make exceptions based on artistic, educational, documentary or scientific considerations, or where there are other substantial benefits to the public from not taking action on the content.

Adult Content: We do allow adult content on Blogger, including images or videos that contain nudity or sexual activity. If your blog contains adult content, please mark it as 'adult' in your Blogger settings. We may also mark blogs with adult content where the owners have not. All blogs marked as 'adult' will be placed behind an 'adult content' warning interstitial. If your blog has a warning interstitial, please do not attempt to circumvent or disable the interstitial - it is for everyone’s protection.

There are some exceptions to our adult content policy:
 • Do not use Blogger as a way to make money on adult content. For example, don't create blogs that contain ads for or links to commercial porn sites.
 • We do not allow illegal sexual content, including image, video or textual content that depicts or encourages rape, incest, bestiality or necrophilia.
 • Do not post or distribute private nude or sexually explicit images or videos without the subject’s consent. If someone has posted a private nude or sexually explicit image or video of you, please report it to us here.
Child safety: We have a zero-tolerance policy towards content that exploits children. Some examples of this include:
 • Child sexual abuse imagery: We will terminate the accounts of any user we find publishing or distributing child sexual abuse imagery. We will also report that user to the police.
 • Paedophilia: We do not allow content that encourages or promotes sexual attraction towards children. For example, do not create blogs with galleries of images of children where the collection of images or text accompanying the images is sexually suggestive, and do not publish content of a sexual nature involving an underage participant.
Hate Speech: Our products are platforms for free expression, but we don’t permit hate speech. Hate speech is content that promotes or condones violence against or has the primary purpose of inciting hatred against an individual or group on the basis of their race or ethnic origin, religion, disability, age, nationality, veteran status, sexual orientation, gender, gender identity or any other characteristic that is associated with systemic discrimination or marginalisation.

Crude Content: Don't post content just to be shocking or graphic. For example, collections of close-up images of gunshot wounds or accident scenes without additional context or commentary would violate this policy.

Violence: It's not OK to post violent or gory content that's primarily intended to be shocking, sensational or gratuitous. If posting graphic content in a news, documentary, scientific or artistic context, please be mindful to provide enough information to help people understand what's going on. In some cases, content may be so violent or shocking that no amount of context will allow that content to remain on our platforms. Lastly, don't encourage others to commit specific acts of violence.

Terrorist Content: We do not permit terrorist organisations to use Blogger for any purpose, including recruitment. Blogger also strictly prohibits content related to terrorism, such as content that promotes terrorist acts, incites violence or celebrates terrorist attacks.

If posting content related to terrorism for an educational, documentary, scientific or artistic purpose, be mindful to provide enough information so that viewers understand the context. Graphic or controversial footage may be subject to age restrictions or a warning screen.

Harassment and Threats: Do not harass or bully others. Anyone using Blogger to harass or bully may have the offending content removed or be permanently banned from the site. Online harassment is also illegal in many places and can have serious offline consequences. Don't threaten other people on your blog. For example, don't post death threats against another person or group of people and don't post content encouraging your readers to take violent action against another person or group of people.

Copyright: It is our policy to respond to clear notices of alleged copyright infringement. More information about our copyright procedures can be found here. Also, please don't provide links to sites where your readers can obtain unauthorised downloads of other people's content.

Personal and confidential information: It's not OK to publish another person's personal and confidential information. For example, don't post someone else's credit card numbers, National Insurance numbers, unlisted phone numbers and driver's licence numbers. In addition, do not post or distribute images or videos of minors without the necessary consent from their legal representatives. If someone has posted an image or video of a minor without the necessary consent, please report it to us here. Also, please bear in mind that in most cases, information that is already available elsewhere on the Internet or in public records is not considered to be private or confidential under our policies.

Impersonation and misrepresentation: Do not use Blogger with the intent to deceive, mislead or confuse users by impersonating any person or organisation that you do not represent, or by concealing your ownership or primary purpose. This includes directing content about politics, social issues or matters of public concern to users in a country other than your own, if you misrepresent or intentionally conceal your country of origin or other material details about yourself. We're not saying you can't publish parody or satire, or use a pseudonym or pen name – just avoid content that is likely to mislead readers about your true identity.

Illegal activities: Do not use Blogger to engage in illegal activities or to promote dangerous and illegal activities. For example, don't author a blog encouraging people to drink and drive. Please also do not use Blogger to sell or promote illegal drugs. Otherwise, we may delete your content. Also, in serious cases, such as those involving the abuse of children, we may report you to the appropriate authorities.

Regulated Goods and Services: Do not use Blogger to sell or facilitate the sale of regulated goods and services, such as alcohol, gambling, pharmaceuticals and unapproved supplements, tobacco, fireworks, weapons or health/medical devices.

Spam: Spam takes several forms in Blogger, all of which can result in deletion of your account or blog. Some examples include creating blogs designed to drive traffic to your site or to move it up in search listings, posting comments on other people's blogs just to promote your site or product and scraping existing content from other sources for the primary purpose of generating revenue or other personal gain.

Malware and viruses: Do not create blogs that transmit viruses, cause pop-ups, attempt to install software without the reader's consent or otherwise impact readers with malicious code. This is strictly forbidden on Blogger.

Enforcement of Blogger's Content Policy

Please report suspected policy violations to us using the 'Report Abuse' link located at the top of each blog under the 'More' drop-down menu or by clicking here.
Our team reviews user flags for policy violations. If the blog does not violate our policies, we will not take any action against the blog or blog owner. If we find that a blog does violate our content policies, we take one or more of the following actions, based on the severity of the violation:
 • Put the blog behind an 'adult content' interstitial
 • Put the blog behind an interstitial where only the blog author can access the content
 • Delete the offending content, blog post or blog
 • Disable the author's access to their Blogger account
 • Disable the author's access to their Google Account
 • Report the user to the police
We may also take any of the actions above if we find that a user has created several blogs engaging in repeated abusive behaviour. If you have had a blog disabled, do not create a replacement blog that engages in similar activity.
 

Mohlo by Vás zajímat

Silné administrátorské rozhodnutí

XChat se zbláznil: Kyberšikana podporována Vedením, Bratříček zablokovaný na Facebooku

Červen to je i Klub blogerů, kde jsou Xglosy tři roky

Oči pro pláč nebo úsměv na líci II.

Opravdové zločiny opět opanovaly anketu Podcast roku

Kdo je Bratříček? Největší spoluvlastník XChatu.

Co měsíc dal - Červen 2024

Silvestrovská glosa aneb kdo neslaví s náma, slaví proti nám.

PPP - Prázdninový perličkový přehled

Microsoft Solitaire - Legenda, která baví už přes 30 let.